Privacybeleid

Lees alsjeblieft zorgvuldig de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website voordat je de pagina’s ervan bekijkt. Door deze site te openen, accepteer je deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Bovendien, in overeenstemming met Artikel 6 van Wet Nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website, www.topadel.eu, als volgt:

0. DEFINITIES

De Uitgever: De persoon of entiteit die online openbare communicatiediensten publiceert.
De Site: De verzameling van websites, webpagina’s en online diensten aangeboden door de Uitgever.
De Gebruiker: De persoon die de Site en zijn diensten gebruikt.

1. AARD VAN VERZAMELDE GEGEVENS

In het kader van het gebruik van de Sites kan de Uitgever de volgende categorieën gegevens verzamelen met betrekking tot zijn Gebruikers :

  • Gegevens met betrekking tot het professionele leven (CV, opleiding, beroepsopleiding, onderscheidingen…)
  • Verbindingsgegevens (IP-adressen, gebeurtenislogboeken…)”

2. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Geen openbaarmaking aan derden.
Uw gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt. Wees echter op de hoogte dat ze bekendgemaakt kunnen worden in overeenstemming met een wet, regelgeving, of op basis van een beslissing van een bevoegde toezichthoudende of rechterlijke autoriteit.

3. VOORAFGAANDE INFORMATIE VOOR HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN IN GEVAL VAN SAMENVOEGING/OVERNAME

Voorafgaande opt-in (toestemming) verzameling alvorens gegevens over te dragen na een samenvoeging/overname. In het geval dat we betrokken raken bij een samenvoeging, overname, of enige andere vorm van overdracht van activa, verbinden we ons ertoe uw voorafgaande toestemming te verkrijgen voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens en het handhaven van het niveau van gegevensprivacy waar u toestemming voor heeft gegeven.

4. DOEL VAN HET HERGEBRUIK VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Het uitvoeren van prospectieactiviteiten :

  • Het beheren van technische prospectieactiviteiten, waaronder technische processen zoals normalisatie, verrijking en deduplicatie.
  • Het selecteren van individuen om loyaliteits-, prospectie-, enquête-, producttest- en promotieacties uit te voeren. Tenzij toestemming van de betrokken individuen wordt verkregen onder de voorwaarden zoals gespecificeerd in Artikel 6, mogen deze activiteiten niet leiden tot de creatie van profielen waarin gevoelige gegevens worden onthuld (raciale of etnische afkomst, filosofische, politieke, vakbondsgerelateerde, religieuze, seksuele levensstijl of gezondheidsinformatie van individuen).
  • Het uitvoeren van wervingsactiviteiten.

5. SAMENVATTING VAN VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Samenvoeging met niet-persoonlijke gegevens
Wij kunnen samengevoegde informatie (informatie met betrekking tot al onze Gebruikers of specifieke groepen of categorieën van Gebruikers die op zodanige wijze worden gecombineerd dat een individuele Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd of genoemd) en niet-persoonlijke informatie publiceren, onthullen en gebruiken voor industrie- en marktanalyse, demografische profilering, promotionele en reclamedoeleinden, en andere zakelijke doeleinden.

6-A. VERZAMELING VAN IDENTITEITSGEGEVENS

Gratis Consultatie
Het bezoeken van de website vereist geen voorafgaande registratie of identificatie. Dit kan worden gedaan zonder dat u persoonlijke gegevens (naam, voornaam, adres, enz.) verstrekt. We registreren geen persoonlijke gegevens alleen voor het raadplegen van de website.

Verzameling van identificatiegegevens/gebruik van de gebruikersidentificatie uitsluitend voor toegang tot diensten
gebruiken uw elektronische identificatiemiddelen alleen voor en tijdens de uitvoering van het contract.

6-B. VERZAMELING VAN TERMINALE GEGEVENS

Verzameling van profilering- en technische gegevens voor de verlening van diensten
Sommige technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld door de website. Deze informatie omvat uw IP-adres, internetprovider, hardwareconfiguratie, softwareconfiguratie, browsertype en taal. De verzameling van deze gegevens is noodzakelijk voor de verlening van diensten.

Verzameling van technische gegevens voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden
De technische gegevens van uw apparaat worden automatisch verzameld en geregistreerd door de website voor reclame-, commerciële en statistische doeleinden. Deze informatie helpt ons uw ervaring op onze website te personaliseren en voortdurend te verbeteren. We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare gegevens (zoals naam, adres, enz.) die met technische gegevens geassocieerd kunnen worden. De verzamelde gegevens kunnen worden doorverkocht aan derden.

7. Cookies

Duur van Cookie Opslag
In overeenstemming met de aanbevelingen van de CNIL is de maximale opslagduur voor cookies tot 13 maanden na hun oorspronkelijke plaatsing op het apparaat van de gebruiker, net als de duur van de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van deze cookies. De levensduur van cookies wordt niet verlengd bij elk bezoek. Daarom moet de toestemming van de gebruiker na deze periode worden vernieuwd.

Doel van de Cookies
Cookies kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden, met name om de aan de gebruiker geleverde diensten te optimaliseren op basis van de verwerking van informatie met betrekking tot de frequentie van toegang, pagina-aanpassing, uitgevoerde handelingen en geraadpleegde informatie. U wordt ervan op de hoogte gebracht dat de uitgever cookies op uw apparaat kan plaatsen. De cookie slaat informatie op die betrekking heeft op de navigatie op de dienst (de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek…) die we kunnen lezen tijdens uw latere bezoeken.

Recht van de Gebruiker om Cookies te Weigeren, met deactivering resulterend in verminderde service
U erkent dat u op de hoogte bent gesteld dat de uitgever cookies kan gebruiken en machtigt dit. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden gebruikt, stellen de meeste browsers u in staat om cookies uit te schakelen via de instellingen. U wordt echter op de hoogte gebracht dat sommige diensten mogelijk niet meer correct functioneren.

8. TECHNISCHE GEGEVENSBEHOUD

Duur van de technische gegevensbewaring
In overeenstemming met Artikel 6-5° van Wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en individuele vrijheden, mogen persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer worden bewaard dan nodig is voor de nakoming van de verplichtingen die zijn vastgesteld bij het einde van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie.

Bewaring van gegevens gedurende de duur van de contractuele relatie
In overeenstemming met Artikel 6-5° van Wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en individuele vrijheden, mogen persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer worden bewaard dan nodig is voor de nakoming van de verplichtingen die zijn vastgesteld bij het einde van het contract of de vooraf bepaalde duur van de contractuele relatie.

Bewaring van geanonimiseerde gegevens na afloop van de contractuele relatie/na het verwijderen van het account
We bewaren persoonsgegevens gedurende de strikt noodzakelijke periode om de in deze Algemene Voorwaarden beschreven doeleinden te bereiken. Na deze periode worden ze geanonimiseerd en uitsluitend bewaard voor statistische doeleinden en zullen ze niet worden onderworpen aan enige vorm van exploitatie.

Gegevensverwijdering na het verwijderen van het account
Er zijn mechanismen voor gegevenszuivering geïmplementeerd om effectieve verwijdering te waarborgen zodra de bewarings- of archiveringsperiode die nodig is voor de verwezenlijking van vastgestelde of opgelegde doeleinden is bereikt. In overeenstemming met Wet Nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevensverwerking, bestanden en individuele vrijheden, heeft u ook het recht om op elk moment de verwijdering van uw gegevens aan te vragen door contact op te nemen met de uitgever.

Gegevensverwijdering na 3 jaar inactiviteit
Om veiligheidsredenen ontvangt u een e-mail met het verzoek om u zo snel mogelijk aan te melden als u zich gedurende een periode van drie jaar niet heeft geauthenticeerd op de website; anders worden uw gegevens uit onze databases verwijderd.

9. ACCOUNT VERWIJDEREN

Accountverwijdering op verzoek
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn account te verwijderen door eenvoudigweg een verzoek in te dienen bij de Uitgever OF via het accountverwijderingsmenu dat beschikbaar is in de accountinstellingen, indien van toepassing.

Accountverwijdering in geval van schending van de Servicevoorwaarden
In geval van schending van een of meer bepalingen van de Servicevoorwaarden of enig ander document hierin genoemd, behoudt de Uitgever zich het recht voor om uw gebruik en toegang tot de diensten, uw account en alle Sites te beëindigen of te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

10. MELDING IN GEVAL VAN EEN BEVEILIGINGSINBREUK GEÏDENTIFICEERD DOOR DE UITGEVER

Gebruikersinformatie in geval van een beveiligingsinbreuk

Wij verplichten ons om alle passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om een beveiligingsniveau te waarborgen dat geschikt is gezien de risico’s op onopzettelijke, ongeoorloofde of illegale toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging van uw persoonlijke gegevens.

In het geval dat wij ons bewust worden van een illegale toegang tot uw persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op onze servers of die van onze dienstverleners, of van een ongeoorloofde toegang die resulteert in de realisatie van de bovengenoemde risico’s, verplichten wij ons om :

  • U zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het incident
  • De oorzaken van het incident te onderzoeken en u daarvan op de hoogte te stellen
  • Binnen redelijke grenzen de noodzakelijke maatregelen te nemen om de negatieve effecten en schade als gevolg van het incident te beperken.

11. AANPASSING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN PRIVACYBELEID

In geval van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden verplichten we ons om het privacyniveau niet aanzienlijk te verlagen zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken personen. We beloven u op de hoogte te stellen in geval van een aanzienlijke wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden en om het privacyniveau niet aanzienlijk te verlagen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Arbitrageclausule
U stemt uitdrukkelijk in met het feit dat elk geschil dat voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de interpretatie of uitvoering ervan, zal worden onderworpen aan een arbitrageprocedure onder de regels van het wederzijds gekozen arbitrageplatform, waaraan u zonder enig voorbehoud zult voldoen. In geval van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden verplichten wij ons om het niveau van privacy niet wezenlijk te verminderen zonder voorafgaande kennisgeving aan de betrokken personen. We beloven u op de hoogte te stellen in geval van een wezenlijke wijziging van deze Gebruiksvoorwaarden en om het niveau van gegevensprivacy niet wezenlijk te verminderen zonder u te informeren en uw toestemming te verkrijgen.

13. GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

Gegevensoverdraagbaarheid
De uitgever verbindt zich ertoe u de mogelijkheid te bieden om al uw gegevens op eenvoudig verzoek terug te krijgen. Dit zorgt ervoor dat de gebruiker betere controle heeft over zijn gegevens en de mogelijkheid om ze opnieuw te gebruiken. Deze gegevens moeten worden verstrekt in een open en gemakkelijk herbruikbaar formaat.